Tenth Havana Biennial, Havana, Cuba, March 27 – April 30, 2009Chen Bo, Qiu Xiaofei, Wang Chengyun
Wang Qinsong, Xiong Yu, Zhou Wenzhong
China: Contemporary Art Review
Curator: Tereza de ArrudaJean-Ulrick Desert
Homage an Josephine Baker
C
o-production: Tereza de ArrudaTakafumi Hara
Interviews and Workshop in San Augustin
Curator: Tereza de Arruda
In collaboration with: LASA - Laboratorio Artistico de San AgustinLiu Xiaodong
Curator: Tereza de Arruda
Tenth Havana Biennial – Integration and Resistance in the global era
March 27 – April 30, 2009